Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn :

1.1.1.

Foreninger for aktive erhvervsdrivende i Gug. (Gug Erhvervsforening)

§ 2.

Foreningens hjemsted :

2.1.1.

Postområdet 9210 Aalborg SØ, – med primær adresse hos bestyrelsens formand, – og sekundær adresse hos foreningens kassere.

§ 3.

Foreningens formål :

3.1.1

At gøre det lokale erhvervsliv mere synligt, – primært i lokalsamfundet, herunder bl.a. at udbrede kendskabet til erhvervslivet og dets forhold, ikke kun de erhvervs-drivende imellem, men også til lokalsamfundet generelt, og dermed bidrage til at gøre Gug (9210 Aalborg SØ) til et mere attraktivt lokalsamfund.

3.1.2

At varetage det lokale erhvervslivs interesser i den offentlige debat, herunder bl.a. at deltage positivt i de for området (9210 Aalborg SØ) aktuelle lokalpolitiske – og erhvervspolitiske emner.

§ 4.

Foreningens medlemmer :

4.1.0

Aktive medlemmer omfatter :

4.1.1

Alle erhvervsdrivende, herunder også Banker, Sparekasser, Forsikrings-selskaber eller tilsvarende institutioner, der tilgodeser følgende kriterier og forudsætninger, kan være medlem af erhvervsforeningen.

4.1.2

Erhvervsmæssig tilknytning til lokalområdet 9210 Aalborg SØ.

4.1.3

Erhvervsmæssig domisil beliggende inden for postområderne 9000, 9200, 9210 og 9220 !

4.1.4

Virksomheder med Erhvervsmæssig domisil uden for nævnte destinationer kan opnå medlemskab forudsat foreningens bestyrelse anerkendelse.

4.2.0

Passive medlemmer omfatter :

4.2.1

Alle fhv. erhvervsdrivende, der har haft udøvende erhvervs-interesser i lokalområdet “9210 Aalborg SØ”.

§ 5.

Foreningens ledelse :

5.1.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.1.2

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse op til 5 personer.

5.1.3

Foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges af Generalforsamlingen.

5.1.4

Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.

5.1.5

Generalforsamlingen vælger 1-2 bestyrelsessuppleanter.

5.1.6

Alle vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

5.1.7

Bestyrelsen vælges blandt foreningens aktive og passive medlemmer.

5.1.8

Et flertal i bestyrelsen skal repræsenteres af aktive medlemmer.

§ 6.

Foreningens administration :

6.1.1

Foreningens bestyrelse er ansvarlig for den daglige administration, og herunder fastsættelse af kontingent.

6.1.2

Foreningens regnskab skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

6.1.3

Revisor og dennes suppleant vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

§ 7.

Foreningens forretningsorden :

7.1.1

Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelses-medlem.

7.1.2

Foreningen kan i formandens fravær tegnes af 2 bestyrelses-medlemmer.

7.1.3

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inde udgangen af april.

7.1.4

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.1.5

Indkaldelse til generalforsamling fremsendes via mail til foreningens medlemmer med et varsel på mindst 3 uger.

7.1.6

Beslutningsforslag til fremsættelse på foreningens generalforsamling skal skriftligt fremsendes til foreningens bestyrelse senest 14 dage inden afholdelsen af generalforsamling.

7.2.0

Dagsorden for ordinær generalforsamling :

7.2.1

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal have mindst følgende indhold :

7.2.2

01

Valg af dirigent.

02

Valg af referent.

03

Formandens beretning, samt godkendelse heraf.

04

Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse heraf.

05

Beslutning om anvendelse af overskud / hhv. dækning af tab.

06

Behandling af indkomne forslag.

07

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

08

Valg af 1-2 suppleanter.

09

Valg af revisor suppleant.

10

Eventuelt.

7.3.0

Stemmeret og afstemninger :

7.3.1

Generalforsamlingsbeslutninger, såvel som bestyrelses-beslutninger, gennemføres ved almindelig stemmeflertal.

7.3.2

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

7.3.3

Ved generalforsamlingen har foreningens aktive og passive medlemmer stemmeret med én stemme pr. medlemskab uden kontingent restance.

7.3.4

Ved bestyrelses-beslutninger har hvert bestyrelses-medlem én stemme. Ved liga antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt

7.4.0

Tale-ret :

7.4.1

Generalforsamlingen giver taleret til såvel aktive som passive medlemmer.

§ 8.

Ekstraordinær Generalforsamling :

8.1.1

En ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når mindst 50 % af foreningens medlemmer kræver det, med skriftlig begrundet dagsorden,  eller såfremt foreningens bestyrelse,  fremsætter et ønske herom.

8.1.2

Foreningens bestyrelsen skal udsende skriftlig indkaldelse via mail til ekstraordinær generalforsamling til foreningens medlemmer, senest 4 uger efter fremsættelse af anmodning herom, – og med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

8.1.3

I indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal medsendes for dagsorden.

§ 9.

Vedtægts-ændringer :

9.1.1

Vedtægts-ændringer kan gennemføres når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

§ 10.

Foreningens ansvar og hæftelse :

10.1.1

Foreningens hæftelse er begrænset til foreningens aktiver.

10.1.2

Foreningens medlemmer, – aktive som passive, – herunder bestyrelsen, er uden enhver form for hæftelse for foreningens forpligtelser.

10.1.3

Bestyrelsen er dog ansvarlig for, at foreningens økonomiske og juridiske aktiviteter overholder den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 11.

Foreningens opløsning :

11.1.1

Foreningens ophør og opløsning kan kun gennemføres efter samme bestemmelser som anført under vedtægtsændringer.

11.1.2

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver lokale foreninger eller sammenslutninger efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12.

Eksklusion af medlemmer :

12.1.1

Hvis et medlem, ikke har betalt en kontingent-restance senest 3 måneder efter forfaldsdag, ekskluderes medlemmet eller abonnenten automatisk af foreningen

Note:

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling af 23. marts 1994 !

og ændret ved ekstraordinær generalforsamlig af 29. maj 2001, og den 09. juni 2015.

HMA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *